Zavřít X :
Duo Elektro
Duo Elektro - Jiří Sikora, Masarykova 944, 735 14 Orlová - Lutyně, tel.: 596 511 574, mobil : 736 200 010, fax.: 596 511 574, e-mail: sikoraduo@telecom.cz
Duo Elektro Sortiment - SONY Sortiment - EURONICS

 

Reklamace

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů
a. "Prodávající" je obchodní společnost DuoElektro - Jiří Sikora, Masarykova 944 , Orlová - Lutyně, psč. 735 14 se sídlem Dětmarovice čp. 775,  735 71  Dětmarovice,  zapsán Městským úřadem v Karviné – Městský živnostenský úřad č.j. 92/663824/482/B. 
b. "Kupující" je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží. 


čl. I
Právo kupujícího na reklamování zboží

1. Vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, má kupující právo tuto vadu v záruční lhůtě reklamovat. 


čl. II
Místo uplatnění reklamace

1. Místem pro uplatnění reklamace je kterákoli provozovna firmy Jiří Sikora, nebo záruční opravna v místě pro kupujícího bližším, kde kupující uplatní právo na opravu věci. V případě zasílání reklamace na místo k tomu určené, má kupující, v případě oprávněného uplatnění práva z odpovědnosti za vady, právo na úhradu účelně vynaložených nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním tohoto práva. Pokud byla reklamace neoprávněná, hradí kupující veškeré náklady spojené s uplatněním reklamace sám.


čl. III
Způsob uplatnění reklamace

1. Při uplatnění reklamace kupující prokáže prodávajícímu, že reklamovaný výrobek zakoupil u prodávajícího, a to např. předložením prodejního dokladu, řádně a úplně vyplněného záručního listu výrobku opatřeného razítkem prodávajícího, datem prodeje a podpisem prodávajícího a kompletní reklamované zboží, svědectvím apod.


2. Záruční list je dokladem pro zákazníka o poskytnutí záruky nad rámec stanoveného zákonem. Jeho ztrátou, znehodnocením nebo pozměňováním údajů v něm tato práva zanikají.


3. Kupující je při uplatnění reklamace povinen popsat vadu, příp. její projev, pro kterou výrobek reklamuje. 


čl. IV
Odpovědnost prodávajícího

1. Prodávající odpovídá za vady vzniklé chybou výroby, nebo vadou materiálu.
2. Prodávající neodpovídá za vady způsobené zejména:
 nevhodnými provozními podmínkami,
 použitím výrobku v rozporu s návodem k obsluze, 
 neodborným nebo neoprávněným zásahem do výrobku, 
 vlivem neodvratné události (např. živelné pohromy), 
 mechanickým poškozením, 
 připojením výrobku na jiné než předepsané napájecí napětí, 
 spojením nebo použitím výrobku s nestandardním příslušenstvím.
3. Prodávající rovněž neodpovídá za vady, pro které byla poskytnuta sleva z ceny výrobku při prodeji, a které jsou uvedeny na záručním listu nebo prodejním dokladu.


čl. V
Postup při uplatnění a vyřízení reklamace

1. O reklamaci rozhodne pověřený pracovník prodávajícího po jejím řádném prověření ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.


2. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na  lhůtě delší.


3. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den (§ 122, odstavec 3, zákon číslo 40/1964 Sb.).


4. O převzetí reklamovaného výrobku do opravy, případně k odbornému posouzení reklamované vady vystaví prodávající kupujícímu reklamační protokol obsahující: značku, typ a výrobní číslo výrobku, popis vady uvedený kupujícím, datum zakoupení výrobku, datum uplatnění reklamace, stav výrobku a dodané příslušenství, předané doklady, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, podpis kupujícího, podpis a razítko prodávajícího. Jedno vyhotovení dokladu obdrží kupující. .


5. V případě, že si kupující nevyzvedne opravený výrobek ve stanovené lhůtě postupuje prodávající v souladu s § 656 zákona číslo 40/1964 Sb., v platném znění (tj. povinnost vyzvednutí věci do 1 měsíce od uplynutí doby, po uplynutí 6 měsíců je možno věc po písemném upozornění prodat). 


čl. VI
Lhůty pro uplatnění reklamace

1. Záruční doba na funkčnost výrobku spotřební elektroniky činí 24 měsíců (§620, odstavec 1, zákona číslo 136/2002)
 u výrobků, u nichž záruční doba počala běžet před 31.12.2002 (tedy prodané do konce roku 2002) se délka záruční doby ani záruční podmínky nemění,
 v případech, kdy je záruční doba delší než zákonem stanovených 24 měsíců, obdrží kupující Záruční list s vyznačením podmínek, způsobu uplatnění a rozsahu záruky.


2. Záruka počíná plynout dnem, ve kterém bylo zboží převzato kupujícím. Má-li koupenou věc uvést do provozu jiný podnikatel než prodávající, začne záruční doba běžet až ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.


3. Záruční doba výrobku se prodlužuje o dobu nezbytnou k opravě věci.


4. Vyřídí-li se reklamace výměnou vadného výrobku za nový, plyne na nový výrobek nová záruční doba ode dne převzetí výrobku kupujícím.


5. Není-li reklamace vady zboží uplatněna v záruční lhůtě, právo z odpovědnosti za vady zaniká. 


čl. VII
Odstranitelné vady

1. Za odstranitelnou vadu se považuje taková vada, jejímž odstraněním neutrpí vzhled nebo  funkce zboží.


2. Kupující je oprávněn v záruční lhůtě požadovat bezplatné, včasné a řádné odstranění vady (pokud byl splněn čl. IV.)


3. Není-li to vzhledem k povaze věci neúměrné může prodávající místo odstranění vady vyměnit vadnou věc nebo součást za bezvadnou (zákon číslo 136/2002, § 622, odstavec 1).


čl. VIII
Neodstranitelné vady

1. Za neodstranitelnou vadu se považují všechny vady, které nesplňují podmínky uvedené v čl. VII. odstavec 1.


2. V případě, že je vada prodávajícím nebo na základě odborného posouzení kvalifikována jako neodstranitelná a brání funkčnímu užívání výrobku, je kupující oprávněn 
 požadovat výměnu vadného výrobku za bezvadný,  
 odstoupit od kupní smlouvy.


3. Oprávnění uvedená v odstavci 2 tohoto článku má kupující rovněž v případě:
 jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady nebo pro větší počet vad věc řádně používat, čímž se rozumí: vyskytne-li se na výrobku tatáž odstranitelná vada, která brání v jeho bezvadném užívání, ačkoliv již byla nejméně dvakrát opravena, resp. odstraněna, nebo vyskytnou-li se na výrobku více než tři různé odstranitelné vady bránící funkčnímu využívání výrobku,
 po uplynutí 30 dnů ode dne uplatnění reklamace v případě, že reklamace nebyla v této lhůtě vyřízena.


4. Jedná-li se o vady neodstranitelné, které nebrání funkčnímu užívání výrobku, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny. 


čl. IX
Bezplatný servis – prodloužená záruka

1. Prodlouženou záruku – bezplatný servis poskytují výrobci na konkrétní výrobky dle podmínek uvedených v Záručním listě (viz čl. VI., odstavec 1)


2. Na prodlouženou záruku – bezplatný servis se nevztahují lhůty dle čl. V., odstavec 2, není-li uvedeno v záručním listě jinak.


3. Na reklamované výrobky v rámci doby bezplatného servisu (tj. nad zákonem stanovenou dobu záruky) se nevztahuje § 623 zákona číslo 40/1964 Sb., není-li v záručním listě uvedeno jinak. A to zejména možnost odstoupit od smlouvy v případech:
 jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu,aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady nebo
 jde-li o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.


čl. X
Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti od 14.10.2012 a nahrazuje všechny předchozí.
 

 

 

 
Registrace uživatelů
Nejste přihlášen(a).
přihlásit - zaregistrovat

 

ZÁKAZNICKÝ SERVIS

 

V případě jakéhokoliv dotazu nás neváhejte kontaktovat

Po-Pá  9.00 - 17.00

So  9.00 - 12.00

Tel: 596 511 574 

Mobil: 736 200 010

E-mail:  info@duoelektro.cz

---------------------------

PŘI NÁKUPU NAD 5.000,-Kč ZÍSKÁTE

NYNÍ DOPRAVNÉ PO CELÉ ČR ZCELA

ZDARMA 

Doporučujeme
DUO elektro - Czech Republic, e-mail: info@duoelektro.cz
Provozováno CMS / Eshop (c)2018 Czechproduct.cz s.r.o. | podpora | mapa webu
Partneři: SONY -