Reklamační řád

 Společnost Jiří Sikora - DUO, IČ: 13641697, se sídlem Dětmarovice čp.775, 73571, zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem v Karviné č.j. 92/663824/482/B (dále jen „prodávající“) vydává tento reklamační řád:

1.      Právo na uplatnění reklamace

1.1.           Zboží, u kterého se vyskytne vada při převzetí kupujícím, jakož i zboží, u kterého se vyskytne vada po převzetí v záruční době (s výjimkou případů uvedených v Občanském zákoníku), je možno reklamovat. Reklamaci musí kupující uplatnit bez zbytečného odkladu ihned po zjištění vady.

1.2.           Reklamaci je možno uplatnit na zboží, jež nemá vlastnosti stanovené v §2095 a 2096 Občanského zákoníku, jako např.  pokud má zboží vady vzniklé v průběhu záruční doby prokazatelně chybou výroby, technologického postupu, popřípadě jiných skutečností stanovených zákonem.

1.3.           Reklamované zboží musí být vyčištěné, zbavené všech nečistot a v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami. V opačném případě nemusí být zboží k reklamaci přijato.

2.     Místo a podmínky pro uplatnění reklamace

2.1.           Reklamaci zboží lze uplatnit v v provozovně Prodávajícího na adrese: Masarykova 944, 73514 Orlová-Lutyně. Před samotnou reklamací zboží, hlavně pokud se jedná o elektrospotřebiče větších rozměrů jako např. pračka, lednička apod., prosíme kupujícího aby prodávajícího nejprve kontaktoval telefonicky na tel. čísle 596 511 574 či emailem na adresu duoelektro@duoelektro.cz.   

2.2.           Je-li v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k provedení opravy, který je v místě provozovny prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy.

2.3.           Vadu, která je předmětem reklamace,  kupující jednoznačně definuje nebo popíše do reklamačního protokolu.

2.4.           Kupující je povinen dodržovat obecně známá pravidla při používání zboží a také podmínky stanovené v záručním listě nebo návodu na používání a nesmí porušit plomby, pokud je zboží plombováno. V případě nedodržení těchto podmínek nemůže být reklamace uznána.

2.5.           Prodávající neodpovídá za vady, pro které byla při převzetí kupujícím poskytnuta sleva z ceny zboží.

3.     Odpovědnost prodávajícího

3.1.           Prodávající při prodeji zboží kupujícímu odpovídá, že:

a)                  zboží má odpovídající jakost, množství, míru a hmotnost, která byla deklarována prodávajícím;

b)                 zboží je prosto vad a odpovídá příslušným normám.

3.2.           Prodávající odpovídá za vady, které má prodané zboží při převzetí a za vady, které se vyskytnou po převzetí věci v záruční době.

3.3.           Prodávající neodpovídá za vady, které vznikly po převzetí zboží v záruční době v důsledku:

a)                  opotřebení věci způsobeného jejím obvyklým užíváním;

b)                 nesprávného uskladnění (teplota, vlhkost) či opracování;

c)                  neodborné montáže nebo jiným neodborným uvedením věci do provozu, nesjednaných v kupní smlouvě;

d)                 nesprávného užívání věci či neodborným zásahem či mechanickým poškozením věci;

e)                  zanedbané či nesprávné údržby věci.

3.4.           Pracovník reklamačního a informačního úseku rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této doby se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady.

4.     Lhůty pro uplatnění reklamace

4.1.           Kupující je oprávněn uplatnit reklamaci ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím.

4.2.           Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá.

4.3.           Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

5.     Odstranitelné vady

5.1.           Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo žádat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo žádat, aby byla vada bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující od kupní smlouvy odstoupit. V případě, že se jedná o podstatné porušení kupní smlouvy (posuzuje se dle závažnosti vady), má Kupující právo od kupní smlouvy odstoupit ihned při započetí reklamačního řízení.

5.2.           V případě, že jde sice o vady odstranitelné, avšak kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat, má kupující právo na výměnu věci anebo má právo od kupní smlouvy odstoupit. O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne. O stejné vadě lze hovořit za situace, že vada má stejné projevy ve vlastnostech věci, není však podstatné, jakým způsobem byla vada odstraňována. O stejnou vadu se nejedná, projeví-li se na věci po předchozí opravě jiná než dosud reklamovaná vada.

6.     Neodstranitelné vady

6.1.           Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci anebo má právo od kupní smlouvy odstoupit.

6.2.           Jde-li o jiné neodstranitelné vady (které nebrání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady) a nepožaduje-li kupující výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od kupní smlouvy odstoupit.

6.3.           Vady potravin, ovoce a zeleniny se považují za neodstranitelné.

7.     Vyřízení reklamace

7.1.           Reklamace musí být vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud není sjednána lhůta delší.  

7.2.           Není-li mezi kupujícím a prodávajícím sjednána lhůta k vyřízení reklamace, je kupující oprávněn reklamovanou věc vyzvednout vždy nejpozději 30. den ode dne uplatnění reklamace. Prodávající není povinen kupujícího informovat o tom, že reklamovaná věc je připravena k vyzvednutí.

7.3.           Kupující je povinen vyzvednout si reklamovanou věc nejpozději do jednoho měsíce od 30. dne ode dne uplatnění reklamace, popřípadě do jednoho měsíce od uplynutí lhůty, která byla mezi kupujícím a prodávajícím sjednána k vyřízení reklamace. Nevyzvedne-li si kupující reklamovanou věc ve lhůtě šesti měsíců ode dne, kdy byl povinen ji vyzvednout, má prodávající právo reklamovanou věc prodat na účet kupujícího. Právo na výtěžek z prodeje musí kupující uplatnit u prodávajícího.

8.     upozornění prodávajícího

8.1.           Prodávajcí upozorňuje, že kupující může najít podrobnější úpravu uplatnění svých práv v občanském zákoník (zákoně č. 89/2012 Sb.), který je dostupný ve Sbírce zákonů.

8.2.           Za vadu považujeme to, co neodpovídá kvalitativnímu vymezení zboží, jež vyplývá z kupní smlouvy. Naopak nelze za vadu považovat případ, kdy výrobek doslouží v důsledku užití či běžného opotřebení úměrného délce a způsobu užívání.

8.3.           Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou; umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci (obsahující jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo, sídlo právnické osoby, nebo bydliště fyzické osoby).

8.4.           Prodávající může poskytnout záruku přesahující rozsah záruční doby stanovené v zákoně; v záručním listu prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky.

8.5.           Nesplněním povinností týkajících se vydání záručního listu není platnost záruky dotčena.

8.6.           Je-li to s ohledem na poskytovanou záruku potřebné, prodávající v záručním listu vysvětlí obsah poskytované záruky, uvede její rozsah, podmínky, dobu platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky, jež z ní plynou.

8.7.           Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.

8.8.           Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, ani na vady, pro které byla sjednána nižší cena.

8.9.           U věcí použitých neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím. 

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který je podnikatelem. Kupující - spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná Kupující – podnikatel je kupující, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání souladu s § 420 Občanského zákoníku. Pro úpravu vztahů mezi prodávajícím a kupujícím – podnikatelem se nepoužijí zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě s výjimkou ustanovení § 2160, které se výslovně uplatní pro vztah mezi prodávajícím a kupujícím - podnikatelem. Dále se pro vztah mezi prodávajícím a kupujícím – podnikatelem nepoužijí ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem (Díl 4 Občanského zákoníku), zejména potom ustanovení § 1829 a násl. Občanského zákoníku). Pro vztah mezi prodávajícím a kupujícím - podnikatelem se výslovně vylučuje ustanovení § 1924 Občanského zákoníku; kupující - podnikatel nemá nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů při reklamaci. Kupující – podnikatel dále nemá nárok na náhradu škody, která byla způsobena vadným výrobkem v souladu s § 2943 Občanského zákoníku, bezvadným výrobkem, při montáži nebo instalaci výrobku či jakkoli jinak v příčinné souvislosti s výrobkem. Kupní smlouva –. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. K uzavření kupní smlouvy nedochází odesláním objednávky kupujícím prodávajícímu. Kupní smlouva vzniká okamžikem potvrzení objednávky kupujícího prodávajícímu. Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Uzavření kupní smlouvy bez sjednání všech jejích náležitostí stanovených občanským zákoníkem je ve smyslu ustanovení § 1726 občanského zákoníku vyloučeno. Prodávající dále v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3) občanského zákoníku vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.