Obchodní Podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 1. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.duoelektro.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti nás, tedy Prodávajícího (podnikatele, provozovatele) a Vás, Kupujícího (zákazník - spotřebitel).

Provozovatelem internetového obchodu je obchodní společnost Jiří Sikora - DUO , Masarykova 944 , Orlová - Lutyně, PSČ : 735 14, se sídlem Dětmarovice čp. 775,  735 71 Dětmarovice, zapsán Městským úřadem v Karviné – Městský živnostenský úřad č.j. 92/663824/482/B. IČ: 13641697 (dále jen « Prodávající » a/nebo « My »).

Adresa pro doručování elektronické pošty: info@duoelektro.cz.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí Občanským zákoníkem č.89/2012 Sb., v aktuálním znění a zákonem O ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) v aktuálním znění.

Definice :

Spotřebitel (Kupující) –  spotřebitelem jste v případě, že jste fyzickou osobou a zboží nenakupujete v rámci své podnikatelské činnosti či v rámci samostatného výkonu svého povolání (dále jen « Vy » či « Spotřebitel »).

Podnikatel (Prodávající) – jsme my, čili fyzická osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Pro účely ochrany spotřebitele se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

 1. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

Náš vzájemný vztah se řídí těmito obchodními podmínkami a následujícími právními předpisy :

- Občanským zákoníkem č.89/2012 Sb., v pozdějším znění, účinném od 1.1.2014 ;

- Zákonem č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pokud jste Spotřebitelem)

- Zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

- Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů  

V případě, že se Vaše bydliště nachází mimo území České republiky, souhlasem s těmito obchodními podmínkami vyjadřujete zároveň souhlas s tím, že se náš vztah řídí právním řádem České republiky.

 1. Technické kroky vedoucí k uzavření kupní smlouvy

Veškerá prezentace zboží umístěna na těchto internetových stránkách je pouze informativního charakteru a my nejsme povinni s Vámi uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

Upozorňujeme, že ceny v internetovém obchodě se mohou průběžně měnit. Uvedená cena zboží je platná až v okamžiku, kdy odešlete objednávku. 

Po řádném vyplnění a odeslání objednávky od nás obdržíte automatické potvrzení o doručení objednávky. Upozorňujeme, že toto potvrzení je pouze potvrzením o přijetí objednávky a že se nepovažuje za přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy, tudíž v tuto chvíli Kupní smlouva ještě není uzavřena! Kupní smlouva vzniká až okamžikem, kdy Vám takovouto objednávku potvrdíme emailem s potvrzením o přijetí Vašeho návrhu na uzavření kupní smlouvy společně s Obchodními podmínkami, což se dohromady považuje za vyhotovení Kupní smlouvy v elektronické formě. Od této chvíle se považuje Kupní smlouva za uzavřenou a vznikají naše vzájemná práva a povinnosti, která jsou vymezena kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami, jež jsou nedílnou součástí takovéto smlouvy. Přílohou tohoto potvrzení je zároveň odkaz na aktuální znění obchodních podmínek a Zásad ochrany osobních údajů.

Odesláním objednávky a následným uzavřením kupní smlouvy stvrzujete, že jste se seznámili s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasíte. Na tyto obchodní podmínky jste dostatečným způsobem upozorněni před vlastním uskutečněním objednávky, abyste měli možnost se s nimi řádně seznámit, jelikož tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavírané kupní smlouvy.

Smlouvu automaticky uzavíráme v českém jazyce. Pouze pokud by na Vaší straně bránily okolnosti uzavření smlouvy v českém jazyce, lze smlouvu uzavřít i v jiném jazyce, srozumitelném pro obě strany.

Uzavření kupní smlouvy bez sjednání všech jejích náležitostí stanovených občanským zákoníkem je ve smyslu ustanovení §1726 Občanského zákoníku vyloučeno. Dále jako Prodávající vylučujeme jakékoliv přijetí nabídky s dodatkem či odchylkou, a to v souladu s ustanovením §1740 odst.3) Občanského zákoníku.

Uzavřená smlouva je námi archivována v souladu s příslušnými právními předpisy za účelem jejího úspěšného splnění, případně za dalšími účely, více se můžete dozvědět v části Zásad ochrany osobních údajů

Rádi bychom upozornili, že na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží se řídí podmínkami Darovací smlouvy dle Občanského zákoníku.

Nezapomeňte, že dle novely zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty nelze od 1.1.2013 měnit údaje v již vystaveném daňovém dokladu (faktuře). Údaje na daňovém dokladu je možné měnit jen v případě, pokud jste zboží ještě nepřijali a nezaplatili.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které používáte.

O nákladech na dodání objednaného zboží Vás informujeme ještě před zasláním objednávky a samotným uzavřením Kupní smlouvy. Náklady na dodání objednaného zboží se liší dle způsobu Vámi zvolené dopravy v průběhu objednávání zboží.

 1. Dodání zboží

Objednané zboží doručujeme dle velikosti a váhy smluvní přepravní službou PPL CZ s.r.o.

Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a našich provozních možností realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do 2 - 10 pracovních dnů, ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší. Místo odběru je stanoveno na základě Vaší objednávky.

Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na Vámi uvedenou adresu. Kupující je povinen si takto dodané zboží převzít. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění (objednaného zboží). Dopravu na adresu určení zajišťujeme my. Zásilka se zbožím standardně obsahuje daňový doklad (fakturu), návod na používání výrobku v českém jazyce a záruční list.  Převzetím zboží od přepravní služby na Vás přechází nebezpečí škody na věci. Proto jste povinni při jeho převzetí pečlivě zkontrolovat, zda je přepravní obal neporušený. V případě, že obal je byť i jen minimálně poškozen, máte povinnost tuto informaci uvést do předávacího protokolu přepravní služby. Pokud takto neučiníte, berete tím na vědomí, že na pozdější reklamace tohoto typu nemusí být brán zřetel.

Rozvoz zboží zajišťujeme po celé České republice. Ceny dopravy jsou uváděny včetně DPH. Náklady na dopravu zboží rozlišujeme podle zvoleného způsobu.

Způsoby dodání:

1)             Zásilkovou službou

Přeprava zboží je možná pouze u zásilek do hodnoty 150.000,- Kč nebo zásilek, které splňují podmínky přepravy DHL / PPL CZ s.r.o.  Náklady na přepravu, jež hradíte Vy, Vám jsou oznámeny v průběhu objednávání zboží a zároveň před samotným odesláním objednávky a jsou závislé na způsobu dodání, hmotnosti a druhu zboží.

2)             Osobní odběr na prodejně

Při osobním odběru na prodejně Vám není účtován žádný poplatek za dodání zboží.

Zboží je možno si vyzvednout kterýkoliv následující pracovní den po obdržení informačního emailu zboží připraveno k vyzvednutí v rámci otevírací doby prodejny. O možnosti vyzvednutí zásilky - naskladnění na výdejní místo - budete informováni zasláním e-mailu nebo telefonicky.

 1. Platební podmínky

Upozorňujeme, že ceny v internetovém obchodě se průběžně mění. Uvedená cena zboží je platná v okamžiku, kdy odešlete objednávkua a v případě, že u objednaného zboží je informace, že je zboží Skladem. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, Vám předem potvrdíme telefonicky / e-mailem cenu a termín dodání. Tuto cenu jsme oprávněni měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu české koruny vůči zahraničním měnám. Pokud s takovouto změnou nesouhlasíte, objednávku nepotvrzujte a tím pádem objednávka nebude realizována.

Je-li platná cena totožná nebo nižší než na písemné, faxové nebo e-mailové objednávce, není Vám zpětně potvrzována a Vy jste informováni o aktuální ceně zboží.

Za platební podmínku je považována platba v hotovosti při předání předmětu plnění nebo možnost využití dalších způsobů plateb, které jsou uvedeny níže. Jsme oprávněni požadovat, před dodávkou zboží, zálohu ve výši až 100 % hodnoty objednávky. V případě, že je záloha požadována, je na ni vystaven doklad "Zálohová faktura - daňový doklad". Po dodání zboží je na daňovém dokladu hodnota zálohy odečtena.

Všechny ceny jsou uváděny včetně DPH a příspěvků na likvidaci historického elektroodpadu.

Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem. Zboží zůstává do úplného zaplacení naším majetkem. V případě stornování objednávky nebo její části z naší strany (např. zboží je doprodáno) jsou peníze nebo jejich příslušná část obratem odeslány zpět na číslo účtu, ze kterého byly převedeny, pokud není dohodnuto jinak.

Veškeré změny a změny cen na internetovém obchodě jsou vymezeny. Nabídka (včetně akčního zboží, výprodeje a letákových akcí) platí do vyprodání zásob.

Pokud jsme Vám nesdělili údaje o dalších daních a poplatcích, které ponesete, podle §1811 odst. 2 písm. c) nebo o nákladech podle §1811 odst. 2 písm. e) nebo podle § 1820 odst. 1 písm. g), nejste povinen Nám tyto daně, poplatky nebo náklady hradit.

Způsoby plateb:

 • platba v hotovosti - při převzetí zboží.

 • platba na dobírku - při zasílání zásilkovou službou DHL / PPL CZ s.r.o.

 • platba převodem - zboží lze zaplatit běžným příkazem k úhradě u libovolné banky platbou na náš účet. Po obdržení objednávky Vám zašleme proformu faktury s podklady pro provedení platby (číslo účtu, částku a variabilní symbol - číslo proformy faktury). Zboží Vám bude odesláno po připsání platby na náš účet.

 • online splátky Cetelem - Platba pomocí on-line internetového spotřebitelského úvěru Cetelem. Po dokončení objednávky budete přesměrováni na stránky BNP Paribas Personal Finance SA, kde vyplníte žádost o internetový spotřebitelský úvěr. Typ úvěru si vyberete během on-line uzavírání smlouvy.

EET (Elektronická evidence tržeb) :  

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line, v případě technického výpadku nejpozději do 48 hodin.

Nepřevezmete-li si již odeslané zboží, na něhož jste s námi uzavřeli Kupní smlouvu, postupuje se jako u odstoupení Kupujícího od smlouvy dle článku níže.

Storno objednávky z Vaší strany – Máte právo odstoupit od objednávky kdykoliv před odesláním zboží a to bez jakéhokoliv postihu. Je Vaší povinností se informovat na infolince 736 200 010 nebo mailem info@duoelektro.cz zda a kdy bude zboží odesláno.

 1. Právo odstoupení od smlouvy

Na právo o odstoupení od smlouvy máte jako Kupující, a to v případě, pokud jste spotřebitel - v souladu s § 1829 Občanského zákoníku, do 14 dní ode dne převzetí zboží, a to bez udání důvodů.  

Rozhodnete-li se pro odstoupení od smlouvy v této lhůtě, a dodržíte-li níže uvedené podmínky, bude Vám vrácena kupní cena a náklady na nejlevnější nabízený způsob dodání zboží. V souladu s §1820 odst. 1 písm. g) a §1832 odst. 3 nesete jako spotřebitel při odstoupení od kupní smlouvy dle §1829 a násl.  náklady spojené s vrácením zboží. Upozorňujeme, že odstoupení od smlouvy dle tohoto článku není shodné s reklamací zboží a tudíž není reklamačním procesem.

Hradí-li Kupující kupní cenu alespoň zčásti pomocí úvěru sjednaného prostřednictvím Prodávajícího, vztahují se účinky odstoupení i na smlouvu o úvěru, a to bez uplatnění jakékoliv sankce vůči Kupujícímu.

V případě, že Prodávající nepředal Kupujícímu informace, které je povinen předat písemně nebo jiným obdobným způsobem podle ustanovení §1820 odst. 1 písm. f) Občanského zákoníku, Kupující má právo od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dnů ode dne, kdy měl právo odstoupit od smlouvy dle § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku. Jestliže však byl Kupující poučen o právu odstoupit od smlouvy v této lhůtě, běží čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení ode dne, kdy Kupující tuto informaci obdržel.

Pokyny pro odstoupení od smlouvy:

Rozhodnete-li se pro dstoupení od smlouvy dle výše uvedených podmínek, žádáme Vás o dodržení následujícího postupu:

 • Nejpozději 14.den po převzetí zboží Nám musíte odeslat projev Vaší vůle o odstoupení od smlouvy

 • Formulář pro odstoupení od smlouvy najdete ZDE

 • Vyplněný formulář prosím odešlete na email info@duoelektro.cz  a zároveň jeho podepsaný originál přiložte ke zboží

 • Zboží doručte zpět na vlastní náklady na adresu DUO ELEKTRO Jiří Sikora, Masarykova 944, Orlová-Lutyně, 735 14, a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy; o způsobu doručování zboží zpět se prosím poraďte s námi jako Prodávajícím, doporučíme Vám nejlevnější možný způsob doručení

 • Zboží, které nám máte v úmyslu odeslat zpět, Vám doporučujeme vracet v původním neporušeném obalu, jelikož zboží by nemělo nést známky použití, mělo by být nepoškozené a kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi. Dále Vám doporučujeme zboží pojistit a neposílat jej na dobírku.

Prodávající uhradí Kupujícímu náklady spojené s vrácením zboží, pouze pokud neupozornil Kupujícího na povinnosti nést tyto náklady v souladu s ustanovením §1820 odst. 1 písm. g) Občanského zákoníku.

Peníze za zboží a náklady na nejlevnější nabízený způsob dodání zboží z internetového obchodu Vám budou vráceny převodem na Váš účet nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve než po fyzickém obdržení zboží Prodávajícím nebo pokud prokážete, že jste nám zboží odeslali.

Byla-li snížena hodnota zboží (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží, zboží není kompletní nebo bylo poškozeno – tedy došlo k bezdůvodnému obohacení, případně byla způsobena škoda), jste povinni prokazatelně chybějící hodnotu nahradit v penězích – v praxi se tak děje formou započtení na Prodávajícím vracenou kupní cenu, která je Vám tudíž vyplacena ve snížené hodnotě.

Upozorňujeme, že dle § 1837 Občanského zákoníku, nemůžete mimo jiné odstoupit od smluv o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které jste jako spotřebitel z obalu vyňal, a z hygienických důvodů jej není možné vrátit; dále o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud byl porušen jejich původní obal.

Je-li Vám společně se zbožím poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi námi a Vámi uzavřena s rozvazovací podmínkou, že pokud dojde k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, tedy Vámi, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Vy jste povinni spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Odstoupíte-li od kupní smlouvy, nesete náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Upozorňujeme, že jako spotřebitel nemůžete odstoupit od následujících smluv, a to v souladu s §1837 občanského zákoníku:

 • Smlouvy o poskytování služeb, jestliže byly splněny s předchozím výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy

 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy

 • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele

 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu

 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím

 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů

 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit

 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud spotřebitel porušil jejich původní obal

 • o dodávce novin, periodik nebo časopisů

 • o ubytování, dopravě, stravování nebo využítí volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu

 • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby

 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy ze strany dodavatele/prodávajícího

Jsme, jako prodávající, oprávněni odstoupit od smlouvy uzavřené s Vámi jako zákazníkem, a to zcela, případně zčásti, jestliže zboží, které je předmětem plnění podle smlouvy se již nevyrábí, případně nedodává. V případě, že tato situace nastane, Vás budeme neprodleně kontaktovat za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že jste již zaplatili část nebo celou částku kupní ceny, Vám bude tato částka převedena zpět na Váš účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

Dále jsme oprávněni odstoupit od smlouvy s Vámi uzavřené v případě, že se cena dodavatele zboží výrazným způsobem změnila, respektive není možné nám dodat zboží od dodavatele za původně udávanou cenu. A dále také v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá).

Za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení prvních tří číslic na místo čtyř, o jednu cifru nižší cenu (např. při udávání ceny „vypadne“ jedna číslice) zjevně nízká cena zboží (např. o 50% nižší cena, než je pro tento druhy a typ zboží obvyklé), a jiné zjevné chyby v psaní, zjevné chyby v popisu zboží, obrázku atd.

V případě, že tato situace nastane, budeme Vás neprodleně kontaktovat za účelem dohody o dalším postupu. Pokud jste již zaplatili část nebo celou částku kupní ceny, bude Vám tato částka převedena zpět na Váš účet nebo adresu v nejkratším možném termínu a to do 10 pracovních dnů, nejpozději však do 30 dnů od storna objednávky z naší strany.

 1. Záruční podmínky, uplatnění práva z vad zboží, reklamace

Před prvním použitím zboží jste povinni prostudovat jeho návod k použití či návod na obsluhu a případné záruční podmínky a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V opačném případě se vystavujete nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodíte a nebudete moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti prodávajícího za vady.

Doba pro uplatnění práv z odpovědnosti prodávajícího za vady začíná běžet převzetím věci kupujícím.

Délka záruční doby se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění. Není-li uvedeno jinak, je záruční doba pro Kupujícího 24 měsíců.

Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě.

V souladu s §2104 občanského zákoníku jste povinni zboží podle možnosti prohlédnout co nejdříve po jeho převzetí a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství.

Pokud nemáte status spotřebitele a je zjistěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození a my jsme povinni poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat.

Věc je vadná, nemá-li vlastnosti stanovené v §2095 a 2096 Občanského zákoníku. Za vadu se považuje i plnění jiné věci. Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, i když se projeví až později, nebo později vzniklá vada, kterou Prodávající způsobil porušením své povinnosti.

Naše odpovědnost za vady se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním.

Pokud je vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, máte právo na opravu zboží nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Pokud je vadné plnění podstatným porušením smlouvy, máte právo:

a)     Na bezplatnou opravu zboží

b)   Na dodání nového zboží nebo výměnu jeho součásti, přičemž je toto právo možné uplatnit tehdy, je-li dodání nového zboží nebo jeho součásti přiměřeným řešením reklamace s ohledem na povahu vady. Přiměřenost se pro tyto účely posuzuje například tím, že vadu nelze odstranit opravou, nebo se taková oprava jeví jako finančně nebo časově neekonomické řešení. Právo na dodání nového zboží nebo výměnu jeho součásti má spotřebitel rovněž tehdy, pokud jde o vadu odstranitelnou, ovšem zboží nelze pro opakovaný výskyt vady (po opravě, tj. vyskytne-li se stejná vada se stejnými projevy celkem třikrát a taková vada byla alespoň dvakrát opravena) nebo pro větší počet vad řádně užívat.

c)     Právo na odstoupení od smlouvy – lze využít tehdy, není-li možné věc opravit a není možné ani dodání nového zboží nebo výměna jeho součástí (jsou-li splněny podmínky tohoto práva). Dále je možné toto právo využít tehdy, pokud má zboží větší počet vad, nebo jej nelze pro opakovaný výskyt vady po opravě řádně užívat.

d)    Na přiměřenou slevu z kupní ceny – neodstoupíte-li od smlouvy nebo neuplatníte-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, můžete požadovat přiměřenou slevu. Máte právo na přiměřenou slevu i v případě, že Vám nesjednáme nápravu v přiměřené době nebo že by Vám zjednání nápravy způsobilo značné obtíže.

V každém případě nás ohledně reklamace prosím nejdřív kontaktujte emailem či telefonicky (info@duoelektro.cz;  596 511 574; 736 200 010). Reklamace lze uplatnit po celou záruční dobu přímo na adrese Prodávajícího.

Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady. Provedenou volbu nemůžete změnit bez našeho souhlasu; to neplatí, pokud jste žádali opravdu zboží, které se ukáže jako neopravitelné. V tomto případě můžete žádat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo můžete odstoupit od kupní smlouvy.

Kupující má povinnost vadu zboží oznámit ihned po jejím zjištění. Neoznámil-li Kupující vadu zboží včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

V případě oprávněné reklamace (tedy reklamace vady, jež Vám je způsobena porušením povinností Prodávajícího) máte právo na úhradu nutných nákladů, které Vám vznikly v souvislosti s reklamací (dopravné, poštovné apod.). Upozorňujeme, že se jedná o náhradu pouze nutných nákladů. Např. pokud je možné zaslat zboží poštou, popřípadě dopravit se do místa reklamace hromadou dopravou, nepovažuje se použití osobního automobilu či obdobného prostředku za nutně vynaložené náklady!

O reklamaci rozhodneme ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výroku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se písemně nedohodneme jinak. Po uplynutí této lhůty máte stejná práva, jakoby se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u nás jako prodávajícího. Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel (servis) určený k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě kupujícího bližším, uplatníte právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy.

Ochrana osobních údajů

Informace o ochraně osobních údajů naleznete zde.

Ostatní ustanovení

V případě, že máte jakoukoliv stížnost na jednání či jinou aktivitu Prodávajícího, máte právo kontaktovat s touto stížností přímo nás, a to odesláním e-mailu na adresu info@duoelektro.cz.

Nebo máte právo kontaktovat místně příslušný (dle provozovny Prodávajícího) orgán dohledu České obchodní inspekce nebo Živnostenský úřad.

Informace v popisu zboží, jako např. váha, rozměry zboží, kapacita, výkon a ostatní údaje jsou nezávaznými údaji a mohou se od skutečnosti lišit, pokud nejsou v Kupní smlouvě stanoveny jako závazné.

Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce Kupujícím. Uzavřením kupní smlouvy se tyto Obchodní podmínky Prodávajícího stávají pro Kupujícího závaznými.

Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) občanského zákoníku a § 14 odst. 1 a § 20d a násl. zákona č . 634/1992, na ochranu spotřebitele sděluje prodávající, že s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se spotřebitel může obrátit na orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, a to na internetových stránkách www.coi.cz. Česká obchodní inspekce vyřizuje návrhy na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. Pro vyloučení pochybností žádné ustanovení těchto podmínek nevylučuje možnost spotřebitele obrátit se svým nárokem na civilní soud.

Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 25.05.2018.